www.rozdavamejablka.cz

Plná pravidla soutěže Rozdáváme Jablka za 500.000 Kč

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Vydaná pravidla upravují průběh soutěže “Rozdáváme Jablka za 500.000 Kč“ (dále jen „soutěž“) a veškerá práva a povinnosti jejich účastníků a případných dalších subjektů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům jako soutěžícím.
 2. Pořadatelem soutěže jsou následující společnosti. Za Českou republiku to je Den Braven Czech and Slovak a.s., IČ 26872072, se sídlem Úvalno 353, 793 91 Úvalno, sp.zn. B 2951 vedená u Krajského soudu v Ostravě, a za Slovenskou republiku, pak Den Braven SK s.r.o. sídlem Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 3574041, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149.
 3. Technickým správcem SMS systému je společnost Advanced Telecom Services, s.r.o. se sídlem, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČO: 276 35 007, dále jen „ATS“.
 4. Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky v termínu od 28.8.2017 do 5.11.2017 včetně a bude rozdělena do následujících soutěžních období.
Soutěžní období Termín OD / datum Termín OD / čas Termín DO / datum Termín DO / čas Počet dní Výhra ČR
I. 28.8.2017 00:00:00 3.9.2017 23:59:59 7 2x iPad
II. 4.9.2017 00:00:00 10.9.2017 23:59:59 7 2x iPad
III. 11.9.2017 00:00:00 17.9.2017 23:59:59 7 2x iPad
IV. 18.9.2017 00:00:00 24.9.2017 23:59:59 7 2x iPad
V. 25.9.2017 00:00:00 1.10.2017 23:59:59 7 2x iPad
I.-V. 28.8.2017 00:00:00 1.10.2017 23:59:59 35 1x iPhone
VI. 2.10.2017 00:00:00 8.10.2017 23:59:59 7 2x iPad
VII. 9.10.2017 00:00:00 15.10.2017 23:59:59 7 2x iPad
VIII. 16.10.2017 00:00:00 22.10.2017 23:59:59 7 2x iPad
IX. 23.10.2017 00:00:00 29.10.2017 23:59:59 7 2x iPad
X. 30.10.2017 00:00:00 5.11.2017 23:59:59 7 2x iPad
I.-X. 28.8.2017 00:00:00 5.11.2017 23:59:59 70 1x iPhone
 1. Účast v soutěži je podmíněna zasláním soutěžní SMS ve správném tvaru.
 2. Do soutěže jsou vloženy následující výhry podle použití telefonních čísel s národní předvolbou:

Pro Českou republiku – soutěž probíhá na telefonním čísle 87651:

Hlavní výhra vylosovaná na konci soutěže– 1x APPLE iPhone 7 32 GB v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH.

Hlavní výhra vylosovaná v polovině soutěže– 1x APPLE iPhone 7 32 GB v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH.

Výhra – 20x APPLE iPad 32 GB Wi-Fi, každý v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH.

Pro Slovenskou republiku – soutěž probíhá na telefonním čísle 6662:

Hlavní výhra vylosovaná na konci soutěže– 1x APPLE iPhone 7 32 GB v hodnotě 799 EUR včetně DPH.

Hlavní výhra vylosovaná v polovině soutěže– 1x APPLE iPhone 7 32 GB v hodnotě 799 EUR včetně DPH.

Výhra – 20x APPLE iPad 32 GB Wi-Fi, každý v hodnotě 419 EUR včetně DPH.

 1. Spotřebitel nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude přidělena. Spotřebitel nemá nárok výhru reklamovat. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Barevné kombinace elektronických přístrojů iPad a iPhone určuje pořadatel soutěže.

II. MECHANIKA SOUTĚŽE

 1. Za soutěžícího se považuje osoba starší 18 -ti let, s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky, která zaregistrovala platnou účtenku, na které je uveden nákup zboží (jednoho nebo více kusů) značky Den Braven v minimální celkové hodnotě 200 Kč včetně DHP nebo 10 EUR včetně DPH, a to v termínu od 28.8.2017 do 5.11.2017 na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžní nákup“). Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, které nebyla soudním nebo jiným rozhodnutím omezena svéprávnost.
 2. Platný účetní doklad (dále jen účtenka“) o soutěžním nákupu je nutno doložit v případě výhry.
 3. Účtenkou se rozumí také řádně vydaná faktura maloobchodních či velkoobchodních prodejců s produkty Den Braven. Do soutěže se není možno registrovat s fakturami vystavenými za odběr zboží přímo od společností Den Braven Czech and Slovak a.s. nebo Den Braven SK s.r.o.
 4. Soutěžní SMS zprávy musí být zaslány ve tvaru:

Pro Českou republiku – soutěž probíhá na telefonním čísle 87651

DBmezeraČÍSLOÚČTENKYmezeraPŘÍJMENÍmezeraDIČPRODEJCE

(příklad: DB 1234567890AE NOVAK CZ12345678). Poznámka: číslo příslušné účtenky bývá dle prodejců rozdílné a není tedy přesně definováno počtem znaků. Číslo účtenky se v soutěžní SMS píše bez mezer. Správnost čísla účtenky bude v případě výhry kontrolována a bude tedy požadováno doložení účtenky.

Pro Slovenskou republiku – soutěž probíhá na telefonním čísle 6662

DBmezeraČÍSLOPOKLADNIČNÉHOBLOKUmezeraPRIEZVISKOmezeraIČDPHPREDAJCU

(příklad: DB 1234567890AE NOVAK SK1234567890). Poznámka: číslo příslušné účtenky bývá dle prodejců rozdílné a není tedy přesně definováno počtem znaků. Číslo účtenky se v soutěžní SMS píše bez mezer. Správnost čísla účtenky bude v případě výhry kontrolována a bude tedy požadováno doložení účtenky.

 1. O úspěšné registraci bude soutěžící informován zpětnou zprávou na mobilní číslo, ze kterého registrace dorazila do systému ATS, a to bezprostředně po zaslání soutěžní SMS, tedy zaregistrování do soutěže.
 2. SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů se SIM kartou registrovanou u mobilních operátorů v České republice nebo na Slovensku.
 3. SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za regulérní a budou vyloučeny.
 4. Do soutěže budou zařazeny pouze SMS zprávy, které splňují popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti mají vliv na automatické vyhodnocování zpráv a nejsou akceptovány. Registrace nesplňující výše popsané náležitosti tedy budou vyhodnoceny jako neplatné.
 5. Soutěžní SMS zprávy odesílají soutěžící v České republice z registrovaných českých SIM karet na číslo 87651. Soutěžní SMS zprávy v rámci Slovenska jsou odesílány z registrovaných slovenských SIM karet na číslo 6662. Kombinační příklad: Občan slovenské národnosti žijící v České republice pošle ze své české SIM soutěžní SMS na uvedené číslo platné pro Českou republiku. Pokud by se rozhodl využít svoji slovenskou SIM, musel by soutěžní SMS poslat na uvedené slovenské číslo. Nákup může být proveden kdekoliv v České republice nebo na Slovensku mimo přímý odběr a vystavené faktury za odběr zboží od společností Den Braven Czech and Slovak a.s. a Den Braven SK s.r.o.
 6. Cena soutěžní SMS zprávy je účtována sazbou max. 5,- Kč včetně DPH pro Českou republiku (telefonní číslo 87651). Přesná cena SMS se řídí ceníky jednotlivých mobilních operátorů. Cena soutěžní SMS zprávy je pro Slovensko (telefonní číslo 6662) 0,1 EUR včetně DPH.
 7. Každý soutěžící má právo použít dané číslo účtenky jen jednou a zaslat je na české nebo slovenské telefonní číslo. Stejné číslo účtenky nemůže být použito jiným soutěžícím, tj. při registraci z jiného telefonního čísla a ani v kombinaci s jiným jménem a příjmením. V případě duplicity čísla účtenky, a nebo zaslání stejného čísla účtenky jiným odesílatelem nebo z jiného telefonního čísla, platí pouze nejstarší registrace. Každý má možnost zúčastnit se soutěže opakovaně, avšak pokaždé s nově provedeným soutěžním nákupem, a tedy novým číslem účtenky. V případě výhry bude soutěžící vyzván k předložení zaregistrované účtenky ke kontrole.
 8. Každý soutěžící může vyhrát na své jméno výhru opakovaně, avšak vždy na samostatnou účtenku.
 9. Ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci společností Den Braven Czech and Slovak a.s. a Den Braven SK s.r.o. a jejich nejbližší rodinní příslušníci a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Za rodinné příslušníky jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
 10. Pořadatelé soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv technické ani jakákoliv jiná selhání či výpadky elektronické komunikační sítě, případně telekomunikační sítě.

III. MECHANIKA VÝBĚRU VÝHERCŮ

 1. Soutěžící, který splní podmínky stanovené těmito pravidly je zařazen do soutěže o ceny. Výherci budou vybrání na základě níže stanoveného výherního pořadí, a to zvlášť pro Českou a Slovenskou republiku.

Výhra – celkem 40x iPad 32 GB Wi-Fi, každý v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH, tedy 20x iPad pro Českou republiku a 20x iPad pro Slovensko.

 • Soutěžní období I.: 28.8.2017 – 3.9.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,5 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období II.: 4.9.2017 – 10.9.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období III.: 11.9.2017 – 17.9.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,5 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období IV.: 18.9.2017 – 24.9.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,6 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období V.: 25.9.2017 – 1.10.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období VI.: 2.10.2017 – 8.10.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,6 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,1 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období VII.: 9.10.2017 – 15.10.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,7 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období VIII.: 16.10.2017 – 22.10.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období IX.: 23.10.2017 – 29.10.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,7 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/3,3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 • Soutěžní období X.: 30.10.2017 – 5.11.2017 (7 dní).

První iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč včetně DPH získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2,3 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Druhý iPad 32 GB Wi-Fi v hodnotě 10.990 Kč získává soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/1,8 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v tomto soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné přiřazeným dělitelem, bude výsledek výrazu n/dělitel zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

Hlavní výhra vylosovaná v polovině soutěže – celkem 2x APPLE iPhone 7 32 GB, každý v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH, tedy 1x iPhone pro Českou republiku a 1x iPhone pro Slovensko.

 

 • Soutěžní období I-V.: 28.8.2017 – 1.10.2017 (35 dní).

Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena jako 997-tá v pořadí, získá hlavní cenu. Pokud by v celém soutěžním období nebylo dostatečné množství registrací pro přidělení hlavní výhry, bude hlavní výhra přidělená podle náhradní mechaniky výběru výherců.

Náhradní mechanika výběru výherců hlavní ceny: Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky, získává iPhone 7 v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v celém soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné 2, bude výsledek výrazu n/2 zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

Hlavní výhra vylosovaná na konci soutěže – celkem 2x APPLE iPhone 7 32 GB, každý v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH, tedy 1x iPhone pro Českou republiku a 1x iPhone pro Slovensko.

 

 • Soutěžní období I-X.: 28.8.2017 – 5.11.2017 (70 dní).

Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena jako 1997-tá v pořadí, získá hlavní cenu. Pokud by v celém soutěžním období nebylo dostatečné množství registrací pro přidělení hlavní výhry, bude hlavní výhra přidělená podle náhradní mechaniky výběru výherců.

Náhradní mechanika výběru výherců hlavní ceny: Soutěžící, jehož platná registrace je v tomto soutěžním období doručena v pořadí n/2 v řadě všech registrací doručených v tomto soutěžním období chronologicky, získává iPhone 7 v hodnotě 21.190 Kč včetně DPH. Poznámka: „n“ označuje celkový počet platných registrací doručených v celém soutěžním období. Pokud číslo „n“ nebude beze zbytku dělitelné 2, bude výsledek výrazu n/2 zaokrouhlen na celé číslo nahoru.

 1. Bude-li výherní pořadí připadat na SMS zaslanou soutěžícím, který v souladu s uvedenými pravidly nemůže výhru získat, případně nebude schopen doložit účtenku ke kontrole, nebo účtenka nebude odpovídat těmto pravidlům, bude výhra přidělena soutěžícímu, který zaslal další platnou SMS v pořadí a splňuje všechna pravidla vyplývající z tohoto dokumentu. V případě jakékoliv nesrovnalosti týkající se nároku na výhru je rozhodující rozhodnutí pořadatele soutěže.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem, a tedy novým číslem účtenky.
 2. Všem soutěžícím, kteří se v souladu s těmito pravidly zaregistrují, budou na použité telefonní číslo informováni zpětnou SMS zprávou bezprostředně po provedení registrace. Nedoručení informativní zprávy znamená, že soutěžní registrace neproběhla v pořádku.
 3. Do soutěže nebudou zařazeny registrace zaslané v jiném než předepsaném tvaru, registrace doručené mimo dobu trvání soutěže, či jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení zaslaných soutěžních registrací.
 4. Účastník uděluje souhlas s použitím osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže a po dobu soutěže bude pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Účastníci soutěže registrací v soutěži souhlasí v případě výhry s osobní účastí na předání výhry, podepsáním předávacího protokolu o převzetí výhry a dále souhlasí s nafocením a použitím fotodokumentace pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zároveň se zavazují na výzvu pořadatele soutěže tomuto doložit svůj výslovný písemný souhlas s výše uvedeným a originální doklad o nákupu zboží vyhovující podmínkám soutěže. Uvedené podmínky jsou nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a vznik nároku na předání výhry.
 6. Výherci budou informováni o výhře telefonicky či formou SMS a zároveň budou požádáni o předložení účtenky k doložení splnění podmínek Soutěže. Soutěžící musí následně pro ověření výherce zaslat fotografii účtenky či scan účtenky na e-mail soutez@denbraven.cz za účelem kontroly všech podmínek soutěže. V tomto e-mailu je dále nutné uvést kontaktní údaje soutěžícího, zejména pak: jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, a kontaktní telefonní číslo. Pokud takto výherce neučiní do 3 dnů od výzvy k zaslání tohoto emailu, ztrácí nárok na výhru.
 7. Registrací v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 8. Výhry budou předány do 31. 12. 2017 při osobním předání na místě a v termínu stanoveném a předem oznámeném pořadatelem soutěže. Výhry, které nebude možné předat pro neúčast výherce na osobním předání, propadnou ve prospěch pořadatele.
 9. Nebezpečí škody na výhrách přecházejí na výherce okamžikem jejich předání a převzetí.
 10. Pořadatel neodpovídá za faktické vady výher poskytnutých v této soutěži a nepřebírá záruku za jakost zboží.
 11. Pořadatel odpovídá za řádné předání výher, nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
 13. Po dobu trvání soutěže je zřízená infolinka na e-mailové adrese soutez@denbraven.cz .

Technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka +420 296 363 199 ve všední dny 8:00-17:00.

 

Zpět na úvodní stranu soutěže